Selecteer een pagina

Op 25 mei steunden Provinciale Staten van Noord-Holland unaniem het op 26 maart genomen besluit van Gedeputeerde Staten om te stoppen met het project Duinpolderweg. Daarmee is dat plan nu definitief van de baan! Dit mogen we als Milieudefensie-Haarlem (we voerden samen actie met partnerorganisaties) toch wel als een groot succes vieren!

Het megaproject Duinpolderweg beoogde het aanleggen van een (deels 2×2) autoweg vanaf de N206 bij De Zilk (Noordwijkerhout), door het open bollengebied tussen Vogelenzang en Hillegom en door een van de mooie polders ten noorden van Hillegom – de Oosteinderpolder of de Vosse- en Weerlanerpolder – om tenslotte via de Nieuwe Bennebroekerweg aan te sluiten op rijksweg A4.

Maar nu zet Noord-Holland  in de grensstreek Haarlemmermeer-Bollenstreek voornamelijk  in op verbetering van het openbaar vervoer en de fietspaden. De provincie wil nog uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 verbreden. De rest van het Duinpolderwegplan wordt geschrapt:  de doortrekking tot aan de Haarlemmerstraat (N208),  de randweg bij Zwaanshoek  en de randweg A44-Lisse (een belangrijke rol hierbij had de nieuwe GroenLinks fractie in Noord-Holland, zij hebben zich hier sterk voor gemaakt bij de collegeonderhandelingen). Overigens was het gedeelte tussen de N208 en de N206 al in 2018 door het Europese Hof onuitvoerbaar verklaard wegens teveel stikstofdepositie in het aangrenzende Natura 2000 gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Eigenlijk waren er in 2004 al bestuurlijke plannen voor een verbindingsweg tussen de N206 en N205. Maar een MER onderzoek concludeerde: direct stopzetten dat projectplan! De aanleg van de verbindingsweg zou tot grote en nieuwe capaciteitsproblemen leiden op aansluitende wegen en alle onderzochte tracés zouden zorgen voor ernstige aantasting van het milieu en de woonomgeving. Bovendien werden de kosten gezien als veel te hoog en onverantwoord.  Desondanks presenteerden gedeputeerden en wethouders in 2010 een nog langere wegvariant, nl. van N206 naar A4! Toen stond de geloofwaardigheid van het bestuur onder druk. Diverse belangenorganisaties, waaronder Md-Haarlem vonden het de hoogste tijd om op te komen voor de belangen van de bewoners van onze dorpen en zich te verenigen in het Platform NOG. (De afkorting N.O.G. staat voor Noordelijke Ontsluiting Greenpoort, wat de oorspronkelijk naam was van de weg die later Duinpolderweg is genoemd om de weg een positief imago te geven). Daarnaast ontstond er met de Vereniging Behoud de Polders, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Duinbehoud en Milieudefensie-Haarlem  een cluster samenwerkende Natuur- en Milieu organisaties. Deze 2 groepen werkten in hun verzet tegen de Duinpolderweg vaak samen.

Juni 2011: Start-demonstratie in Hillegom tegen de Duinpolderweg. Ton van de Reep van Vereniging Behoud de polders spreekt een grote groep demonstranten met Milieudefensie spandoeken toe.

Altijd waren we steeds van mening dat nut en noodzaak van een doorgaande autoweg niet zijn aangetoond, ook niet door de Probleemanalyse van 2016. Alle alternatieven zijn schadelijk voor leefbaarheid en milieu! ‘Onze’ verkeersanalyses laten zien dat de verkeersdrukte in de dorpskernen van Bennebroek, Vogelenzang, Hillegom, De Zilk en Heemstede sterk zal toenemen door de aanzuigende werking van deze nieuwe verbindingsweg naar de A4. En dat terwijl één van de doelstellingen van de aanleg van deze nieuwe weg juist vermindering van het verkeer door de dorpskernen is. Bovendien maakt een Duinpolderweg letterlijk de weg vrij voor “Bollenstad”: grootschalige woningbouw in de Duin- en Bollenstreek.

Het was vooral de Noord-Hollandse gedeputeerde Elizabeth Post (VVD) die zich vanaf 2010 sterk maakte voor een nieuwe autoweg van Hoofddorp naar de N206, dwars door het Zuid-Hollandse landschap. Niet alleen bollengebied zou worden doorsneden, ook waardevolle natuurgebieden. Niet alleen Natuur- en Milieu organisaties, maar ook bedrijven en bewoners die hierdoor benadeeld zouden worden, kwamen in verzet. Maar mevrouw Post was niet onder de indruk en ging als een bulldozer door met het plan. De Zuid-Hollandse VVD gedeputeerde speelde het spelletje mee en er kwam een projectorganisatie en er werden dure bureaus ingehuurd om het allemaal te ontwerpen en te onderzoeken. Planstudies, bereikbaarheidsstudies, probleemanalyses, een nota reikwijdte en detailniveau, en een verdraaide MER werden geproduceerd, die allemaal aantoonden dat deze weg broodnodig was, omdat anders de bollenstreek volkomen op slot zou komen te zitten. Mw. Post had steun vanuit de wereld van de vervoerders (waar zij later een vette baan kreeg aangeboden). Deze rapporten stonden vaak vol met ongefundeerde onzin, maar dat deed er niet toe: doel heiligt middelen. Tientallen malen hebben wij met andere organisaties demonstraties met spandoeken gehouden, inspraaksessies gedaan, flyers verspreid, zienswijzen ingediend, persberichten geschreven e.d. Zie HIER een mooi actiefilmpje over de vele tegenstand van een overbodige Duinpolderweg bij de inspraak tijdens een vergadering van provinciale Staten in Den-Haag.  Wat we bereikten was uitstel van de definitieve beslissing tot aanleg van de weg. Zo hebben we het tot eind 2018 weten te rekken. Toen viel toch het definitieve besluit om de weg(en) aan te leggen

Het kan raar lopen. Net toen we dachten het ‘spel’ verloren te hebben kwamen er provinciale verkiezingen. GroenLinks kwam in beide provincies in het college. Mw. Post kwam niet terug als gedeputeerde. En in Noord-Holland besloot het nieuwe college dus te kappen met de Duinpolderweg en er geen geld meer in te stoppen. In Zuid-Holland bleef gedeputeerde Floor Vermeulen het oude liedje herhalen dat de weg nodig was omdat anders hel en verdoemenis zouden neerdalen over de Bollenstreek. Maar het hielp niet. Noord-Holland kapt ermee en zonder hun medewerking kan Zuid-Holland de verbinding met Haarlemmermeer over de ringvaart niet maken.

April 2016: Inspraak en protest tijdens de commissie-vergadering van Provinciale staten in Zuid-Holland

Wij hebben, samen met de andere N&M-organisaties, 9 jaar lang consequent het standpunt verkondigd dat het nut van de weg nooit was aangetoond. Als er al een bereikbaarheidsprobleem was dan zouden betere fietsverbindingen en openbaar vervoer de oplossing behoren te zijn. Daarbij hebben ‘we’ zulke sterke argumenten aangevoerd, dat er steeds weer nieuw onderzoek nodig was en de politiek pas eind 2018 tot aanleg van de Duinpolderweg kon besluiten. Maar toen was het te laat, de politieke werkelijkheid was veranderd. De prachtige Vosse- en Weerlaner polder en de Oosteinder Polder blijven gespaard en de weidevogels kunnen er blijven foerageren en broeden!

Wij vieren dit als een succes van taai verzet tegen arrogante overheden die bijna altijd maar autoverkeer uitlokkend asfalt wil storten in het landschap alsof we nog in de vorige eeuw zitten. Het is ook een succes van 9 jaar lang intensieve samenwerking tussen N&M, landschaps- en dorps organisaties en onderling vertrouwen. Het blijkt dus allemaal de moeite waard geweest te zijn. Zie voor meer gedetailleerde informatie: https://geenduinpolderweg.nl/