Selecteer een pagina

De plaatselijke afdeling van Milieudefensie is in februari op 3 plekken in Haarlem gestart met het meten van de luchtkwaliteit. Er werden meetpunten opgehangen langs de Vondelweg, op het Kennemerplein en langs de Westelijke-randweg (Ohmstraat). ‘Gezonde-lucht-verplegers‘ van Milieudefensie hebben op een ludieke manier de eerste meetbuisjes geïnstalleerd. Dit is onderdeel van een landelijk Milieudefensie project waarbij gedurende een jaar op ruim honderd locaties gemeten gaat worden hoe vervuild en ongezond de Nederlandse lucht is. 

februari 2013: Het luchtmeetpunt aan de Vondelweg wordt in gebruik genomen.

In Haarlem wordt op de volgende 3 locaties gemeten:

1. Bij een openbare basisschool langs de Westelijke-randweg in zuid-west. Een jaar geleden werden hier schoollokalen bijgebouwd zonder voorafgaand onderzoek (verkeerstelling, luchtmeting) naar de luchtkwaliteit ter plekke. Terwijl vooral bij nieuwbouw binnen 50 meter van een drukke weg aan de luchtkwaliteitsnormen moet worden voldaan. Milieudefensie hoopt dat blijkt dat hieraan wordt voldaan, want anders moeten daar maatregelen worden genomen.

2. Op het Kennemerplein bij het NS-station. Een druk verkeersknooppunt waar veel mensen komen.

3. Langs de Vondelweg bij de Jan Gijzenkade. Hier is het verkeer sinds de opening van de Schoterbrug flink toegenomen. Die toename is veel groter dan de verkeersmodellen vooraf voorspelden, want er is regelmatig congestie terwijl de brug de congestie juist zou opheffen. Het valt dan ook te vrezen dat de luchtvervuiling er hoger is dan voorspeld.

Nu hebben de stikstofdioxide (NO2) metingen intussen 8 ‘maandresultaten’ opgeleverd. Conclusie: de lucht aan de Vondelweg is veel viezer dan de gemeente beweert, de lucht op het Kennemerplein is ook heel vuil en in de Ohmstraat valt het mee. De buisjes worden telkens na 4 weken verwisseld en in een laboratorium geanalyseerd. We hebben nu 8 (van de 13) uitslagen binnen, de meetresultaten ziet u in onderstaande grafiek.

De meest interessante lijnen hierin zijn de gele (maximaal toegestane waarde in 2015), de oranje-◊ (gemeten waarde op de Vondelweg) en de blauwe (gemeentelijke prognose voor 2013). Daaruit blijkt, dat de werkelijke vervuiling op de Vondelweg behoorlijk hoger is dan de gemeente beweert. Het gaat zelfs al aardig in de richting van de maximale waarde.

Hoe komt de gemeente aan deze blauwe lijn? Door berekeningen. Eerst wordt de verwachte verkeersintensiteit berekend (die berekening werd uitgevoerd in 2011) en daarna wordt de daardoor veroorzaakte vervuiling berekend uit die voorspelde verkeersintensiteit. Tweemaal kans op fout dus. Wij van Milieudefensie Haarlem zijn al lang van mening dat met name de verkeersberekeningen veel te lage uitkomsten geven, waardoor stelselmatig de luchtkwaliteit te gunstig wordt voorgesteld. Met dit meetresultaat wordt dat bevestigd.

Verder is interessant om te zien dat de meting aan de Ohmstraat, weliswaar op 10 meter vanaf de rand West-Randweg, vrij lage waarden oplevert. Men zou bij zo’n drukke 4 baansweg een grotere vervuilingsgraad verwachten. Misschien komt de wind hier te hulp. Deze plek is behoorlijk open en de meestal westelijke wind vanuit zee heeft hier vrij goed toegang. Dat is goed nieuws voor de kinderen die hier dagelijks op de speelplaats van de school spelen.

Luchtmeetpunt Ohmstraat 2 Haarlem. De Westelijke randweg met tussenliggende woonstraat Lorentzkade. Links bij de bomen begint het schoolterrein.

Het Kennemerplein blijkt daarentegen weer een zeer smerige plek. Gemeentelijke prognoses hebben we niet van die plek. Ook hier is de maximum toegestane normwaarde van 40 microgram/m3 al behoorlijk in zicht  (de Wereldgezondheidsorganisatie WHO van de Verenigde Naties adviseert een veilige norm van 20 mi.gr/m3 !)

Luchtmeetpunt Kennemerplein

Milieudefensie meet op locaties die voor mensen van belang zijn; in drukke gebieden waar mensen wonen, passeren of waar kinderen naar school gaan en dagelijks de vieze lucht inademen. Luchtvervuiling is ongezond en veroorzaakt ziektes zoals hart- en vaatziekten, kanker en longaandoeningen. Zie ook: www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit

Het meten op de 3 locaties gebeurt met zogenaamde Palmes-buisjes, die ook door overheidsdiensten als het RIVM en de GGD worden gebruikt om de luchtkwaliteit in beeld te brengen. Met deze buisjes wordt stikstofdioxide (NO2)  gemeten, een giftige stof die makkelijker te meten is dan andere vormen van luchtverontreiniging zoals fijnstof. Stikstofdioxide is de belangrijkste indicator voor andere vormen van luchtverontreiniging en wordt dus gezien als een signaalstof.