Selecteer een pagina

De Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland (SMNK) én Milieudefensie afdeling Haarlem hebben op een publicatiebord teksten gewijzigd over de nieuwe bestemming van de Vosse- en Weerlanerpolder. Deze actie werd uitgevoerd door enkele bedenkelijke regels te schrappen en te verbeteren met nieuwe tekstplankjes. Beide organisaties vinden de oorspronkelijke tekst niet realistisch omdat door de herinrichting waardevol weidevogel-gebied om zeep geholpen wordt. De actie vond 15 mei plaats bij de rotonde op de Weerlaan te Hillegom.

Net als vereniging Behoud de Polders vrezen de 2 milieu-organisaties dat er beter geschreven kan staan; “Vernietiging” Vosse- en Weerlanerpolder” in plaats van “Inrichting“….En het wordt ook “creperen van de natuur” bij het aangekondigde “recreëren in de natuur”. Op zich is het kunnen recreëren dichtbij huis oké, maar als dit ten koste gaat van cultuurhistorisch landschap en vooral waardevol weidevogelgebied met ook beschermde vogelsoorten, dat uniek is in de kustregio, dan mag dat toch niet zo rigoureus worden omgezet?

Historische landschappelijke structuren met deels hoge natuurwaarden als waterlopen, verkavelingspatronen, en voor weidevogels belangrijk broed- en foerageergebied worden nu zwaar beschadigd door de aanleg van sloten, wandel- fiets- en ruiterpaden (met manege). Door deze versnippering geeft dat zelfs buiten het broedseizoen een ernstige verstoring voor de vele vogels die rond riviertje de Leek broeden rusten en foerageren. Temeer omdat het struinpad niet van de omliggende weilanden zal worden afgeschermd door sloten of afrasteringen. Het risico dat mensen en honden de omgeving verstoren is daardoor levensgroot. Sinds afgelopen winter de werkzaamheden voor een nieuwe inrichting van de polders gestart zijn, blijkt de weidevogelstand, ondanks een stop dit voorjaar, al flink achteruit te zijn gegaan.

Bovendien is de mogelijkheid nog groot dat de geplande Duinpolderweg door een Hillegomse polder komt te lopen. Want nog veel politici en het projectteam blijven, ondanks goed onderbouwde weerstand, nog steeds kortzichtig doordrammen om die overbodige weg aan te leggen. In dat geval wordt een groot natuurlandschappelijk gebied voor eeuwig onherstelbaar beschadigd. De gemeente Hillegom kan dan wel sussend zeggen dat zij de weidevogelstand wil behouden en zelfs versterken, maar dat wordt al door diverse deskundigen ontkracht!   Zie ook: www.geenduinpolderweg.nl